Taggade inlägg Värmesystem

Innenco International AB

INNENCO konceptet innebär att leverera kostnadseffektiva energilösningar till kommersiella och privata fastigheter med Net Zero Vision. Tillvägagångssättet är att integrera INNENCO’s patenterade distributionssystem ”Active Elements” i byggnadskonstruktionen. På detta vis utnyttja byggnadens termiska massa och interna belastningar upp till 70-90 %, s.k. utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden av ”Active Elements” samt i kombination med värmepumpar och intrimmad styrning reducerar den totala uppvärmningen upp till 80%.