Innenco International AB

Jonathan Karlsson
Gustav Adolfs Torg 43, 211 39 Malmö
070-9646260
jonathan.karlsson@innenco.com
www.innenco.com

INNENCO konceptet innebär att leverera kostnadseffektiva energilösningar till kommersiella och privata fastigheter med Net Zero Vision. Tillvägagångssättet är att integrera INNENCO’s patenterade distributionssystem ”Active Elements” i byggnadskonstruktionen. På detta vis utnyttja byggnadens termiska massa och interna belastningar upp till 70-90 %, s.k. utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden av ”Active Elements” samt i kombination med värmepumpar och intrimmad styrning reducerar den totala uppvärmningen upp till 80%.

INNENCO grundparametrar:- Innovationer (Förnybara och Effektiva)
– Trovärdighet (Referenser och Forskning)
– Socialt ansvarstagande (Långsiktighet)

 

Kommentera