19/3 2020 Årsmöte

Härmed välkomnas alla medlemmar i Hållbar Byggande i Syd att delta i föreningens årsmöte! På grund av det rådande samhällsläget kommer föreningens årsmöte inte att hållas som ett fysiskt möte utan som ett gruppvideosamtal över Skype. 

Du behöver ett konto på Skype för att delta i mötet. Du kan ladda ner Skype och skapa ett konto via denna länk: https://www.skype.com/sv/get-skype/ . Mejla sedan ditt Skype-namn till angelkottskompaniet@gmail.com, så skickar han en kontaktinbjudan på Skype och du blir uppringd 5 minuter innan mötet börjar.

Råkar du ut för tekniska svårigheter, kontakta Ängelkott på 070-663 15 26 eller angelkottskompaniet@gmail.com.

Dagordning
1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av ordförande inom styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av årsavgift (styrelsen förslår oförändrade avgifter).
17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.
18. Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).
19. Mötets avslutande

Bilagor
Samtliga dokument som hör till mötet (bokslut, verksamhetsberättelse etc.) hittar du här.

Det tidigare planerade föredraget och diskussionen kring föreningens utveckling får vi skjuta på till ett senare tillfälle under våren, när solen värmer och coronan dragit sig tillbaka.

Vi ses på torsdag!
/Styrelsen