23/3 Årsmöte kl. 13 på Kulturen, Lund

Välkommen att närvara vid föreningens årsmöte och göra din röst hörd om vår verksamhet samt välja en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla dokument som hör till årsmötet hittar du här: hbsyd.se/dokument/.

Innan det formella årsmötet enligt nedanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med Johan Nuder, koordinator på nyinrättade Informationscentrum för Hållbart byggande (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta c:a 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.

I samband med mötet bjuder föreningen på fika. Anmäl dig gärna genom ett mejl till info@hbsyd.se så vet vi hur många vi blir!

Agenda Årsmöte 23/3 mars 2018, kl 13.00 – på Kulturen, Tegnérsplatsen 6, Lund
1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av ordförande inom styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av årsavgift.
17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.
18. Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).
19. Mötets avslutande

Välkommen!
/Styrelsen